Skip to main content

Evidence skutečných majitelů byla zavedena novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, s účinností od 1. ledna 2018. Povinnost zápisu skutečných majitelů zavedla do české právní úpravy část takzvané „IV. AML směrnice“, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES. Důvodem přijetí této úpravy je zejména snaha o zajištění transparentnosti při tocích finančních prostředků a přesunu majetku konkrétních fyzických osob, předcházení zneužívání právnických osob a jiných právních uspořádání pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či prověření případného střetu zájmů ve sféře zadávání veřejných zakázek.

Evidenční povinnost musí povinný subjekt splnit bez zbytečného odkladu po své registraci.

Do evidence se o skutečném majiteli zapisují tyto údaje:

 • a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,
 • b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,
 • c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
 • d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitel, není-li založeno podílem,
 • e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů,
 • f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
 • g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
 • h) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,
 • i) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno,
 • j) den, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden,
 • k) okamžik, k němuž byly platné údaje zpřístupněny, a
 • l) poznámka o nesrovnalosti.

Povinná osoba je povinna zajistit soulad platných údajů dle evidence skutečných majitelů se skutečným stavem, přičemž návrh na zápis údaje musí podat bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Nepodá-li návrh na zápis evidující osoba do 15 dnů ode dne vzniku této povinnosti, může návrh na zápis podat každý, kdo osvědčí svůj právní zájem.

Funkce evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné zprávy, kterou v elektronické podobě vede příslušný rejstříkový soud. Veřejnost má do rejstříku částečný přístup, a to v podobě možnosti opatření částečného či úplného výpisu z evidence.

Částečný výpis lze vydat komukoliv, přičemž u právnické osoby zahrnuje následující údaje:

 • jména, státu bydliště, roku a měsíce narození, státního občanství skutečného majitele,
 • údajů o povaze postavení skutečného majitele, o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení, den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem a den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem, a
 • popřípadě dalších údajů v rozsahu jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele, k jejichž uveřejnění skutečný majitel udělil souhlas nebo dalších údajů, které již jsou uveřejněny ve veřejném rejstříku a byly automaticky propsány
 • údaje o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem a popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde a identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno, o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů, jejichž uveřejnění navrhla nebo o ně žádala evidující osoba, anebo které jsou výsledkem automatického průpisu; a
 • údajů o dnu, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden, okamžiku, k němuž byly platné údaje zpřístupněny a poznámce o nesrovnalosti.

Výše uvedené údaje lze veřejnosti znepřístupnit až na výjimky pouze rozhodnutím soudu.

Úplný výpis soud zpřístupní pouze osobě zapsané v evidenci skutečných majitelů jako skutečný majitel, která podala návrh na zahájení řízení o zápisu, k němuž je oprávněna, a dále evidující osobě.

Jaké jsou sankce za porušení evidenční povinnosti?

Zákon rozlišuje dvojí charakter sankcí, a to pokutu a to až do výše 500 000 Kč v rovině veřejnoprávní, a dále znemožnění výkonu hlasovacích práv skutečným majitelem nezapsaným v evidenci při rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace, jakož i znemožnění výplaty podílu na zisku tomuto skutečnému majiteli, právnické osobě či právnímu uspořádání, jejichž skutečným majitelem je, v rovině soukromoprávní.

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.