Ochrana osobních údajů

Informace o ochranně osobních údajů na stránkách www.advokatkanemethova.cz

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) vás informuji o zpracování vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

 • JUDr. Natália Némethová, advokátka, IČO: 14197022, evidenční číslo ČAK: 20149, se sídlem Čichnova 1294/23a, 624 00 Brno, Česká republika  (dále jen „správce“ nebo „advokát“).
 • Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a Nařízením GDPR.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva o poskytování právních služeb, která byla s klientem uzavřena nebo kterou klient s advokátem hodlá uzavřít.
 • V případě kontaktování advokáta klientem prostřednictvím kontaktního webového formuláře je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas klienta. Ten lze odvolat e-mailem zaslaným na adresu:
 • zc.av1691094539ohtem1691094539enakt1691094539akovd1691094539a@ofn1691094539i1691094539

Účel zpracování osobních údajů

 • Advokát zpracovává osobní údaje klienta za účelem poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, popřípadě při činění úkonů předcházejících uzavření smlouvy.
 • V případě kontaktování advokáta prostřednictvím webového formuláře je účelem zpracování osobních údajů kontaktování klienta advokátem. Účelem zpracování jsou rovněž povinnosti advokáta vyplývající z platných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje klienta budou advokátem zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízení GDPR.

Práva klienta

 • Klient má právo na přístup k osobním údajům. Klient má právo od správce osobních údajů získat informace o tom, zda advokát zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou tyto údaje zpracovávány.
 • Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoliv doplnit.
 • Klient má právo žádat o výmaz osobních údajů. Advokát je povinen zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoliv vznést námitku.
 • Klient má právo na přenositelnost osobních údajů. Klientovi náleží možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Klient má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v případě, pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu klienta uděleného odesláním kontaktního webového formuláře. V případě zpracování osobních údajů na základě smlouvy o poskytování právních služeb se odvolání souhlasu neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude klient jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděného advokátem, může podat stížnost přímo advokátovi nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

  Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka