Skip to main content

Dne 1. 1. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známého také jako AML zákon. Novela mimo jiné rozšířila okruh tzv. povinných osob, které mají povinnost identifikace a kontroly klienta.

Kdo je povinnou osobou?

Povinnou osobou podle AML zákona jsou podnikatelé, kteří se podílí na finančních transakcích, které mohou být zneužity při praní peněž či za účelem financování terorismu. Povinnou osobou jsou zejména úvěrové instituce, finanční instituce, provozovatelé hazardních her, osoby oprávnění k obchodování s nemovitými věcmi, auditoři, daňoví poradci, soudní exekutoři či provozovatelé e-shopů přijímající platby ve virtuální měně.

Jaké povinnosti tento novelizovaný zákon ukládá podnikatelům?

Povinná osoba musí nejdříve klienta identifikovat. Tuto povinnost mají povinné osoby zpravidla vždy, pokud hodnota obchodu klienta překročí částku 1 000 EUR. Bez ohledu na tento limit je pak potřeba identifkovat klienta pokud jde o podezřelý obchod, o vznik obchodního vztahu, při nákupu kulturních památek, při výplatě zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele a při výplatě pojistného plnění ze životného pojištění osobě, která není pojistníkem.

Identifikace probíhá tak, že povinná osoba za fyzické přítomnosti klienta zaznamená a prověří údaje z průkazu totožnosti, a to u fyzické osoby jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, datum platnosti a orgán, který jej vydal.

U klienta – právnické osoby se zjišťuje obchodní firma, sídlo, IČO, přičemž dále je nutno identifikovat fyzickou osobu, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby, a to postupem popsaným výše.

Údaje o identifikaci klienta je nutno archivovat po dobu 10 let po uskutečnění transakce.

Další povinností je kontrola klienta. Kontrolu je nutno provádět v rozsahu potřebném za účelem posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Kontrola se provádí v následujících situacích:

 • je-li zřejmé, že obchod mimo obchodní vztah dosáhne hodnoty 15 000 EUR nebo vyšší
 • před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah s politicky exponovanou osobou;
 • je-li obchod mimo obchodní vztah uzavírán s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské unie či z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou; dále
 • pokud jde o podezřelý obchod;
 • při vzniku obchodního vztahu;
 • při obchodu v hodnotě alespoň 2 000 EUR, v případě provozovatele hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly;
 • při převodu peněžních prostředků v hodnotě 1 000 EUR nebo vyšší, která probíhá mimo účet, např. při poukazování peněz.

Kontrola klienta se v praxi provádí prostřednictvím čestného prohlášení klienta o níže uvedených skutečnostech a doplnění relevantních podkladů, přičemž kontrola zahrnuje:

 • získání a vyhodnocení informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu a informací o povaze podnikání klienta;
 • zjištění totožnosti skutečného majitele a přijetí opatření k ověření jeho totožnosti z důvěryhodných zdrojů s tím, že v případě, že klient podléhá povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů nebo obdobného registru, povinná osoba ověří skutečného majitele vždy alespoň z této evidence nebo obdobného registru a jednoho dalšího zdroje, a zjištění, zda skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí;
 • v případě, že je klientem právnická osoba nebo, svěřenský fond, zjištění vlastnické a řídící struktury klienta, a zjištění, zda osoba v této struktuře není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
 • průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi;
 • přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká;
 • v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou rovněž opatření ke zjištění původu jejího majetku.

Povinná osoba musí dále vyhodnocovat rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastav v rámci její činnosti. Povinná osoba je navíc do 60 dnů ode dne, kdy se stane povinnou osobou, zpracovat písemné hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Posuzována by měla být rizikovost klienta a daného obchodu.

Pokud se klient odmítne podrobit identifikaci, nedoloží příslušné dokumenty nebo oprávněné jednat za jinou osobu či neposkytne součinnost při kontrole, má povinná osoba povinnost obchod neuskutečnit. Stejně tak nelze obchod uskutečnit ani v případě, pokud má povinná osoba pochybnost o pravdivosti klientem poskytnutých informací či pravosti předložených podkladů. Obchod není možné uskutečnit ani s politicky exponovanou osobou anebo pokud není znám původ majetku užívaném v obchodu.

Při zjištění podezřelého obchodu musí povinná osoba tuto skutečnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu, a to bez zbytečného odkladu. Oznámení je nezbytné podat přímo Finančnímu analytickému úřadu, a to buď prostřednictvím doporučeného dopisu či ústně do protokolu.

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zajímají vás poskytované právní služby?

Máte dotazy k poskytování právních služeb nebo hledáte právní pomoc?

Vyplňte všechny údaje a uveďte s čím vám můžu pomoct. Můžete mě kontaktovat i na tel. čísle +420 735 078 227


  Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

  JUDr. Natália Némethová, advokátka

  Potřebujete právní radu?
  Naplánujme si schůzku.

  Stačí když vyplníte kontaktní formulář. Vyplňte všechny údaje a jednoduše popište váš problém.

   Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů

   JUDr. Natália Némethová, advokátka
   JUDr. Natália Némethová

   Jsem advokátkou působící v Brně a okolí. Své studium práv jsem úspěšně absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. V roce 2021 jsem na této fakultě úspěšně složila rigorózní zkoušku z oboru mezinárodního práva soukromého a získala tak titul doktorky práv.